TÜİK çocuk istatistiklerini açıkladı

Türkiye Istatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı çocuk istatistiklerini açıkladı.

21 Nisan 2017 Cuma, 13:50

Türkiye Istatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı çocuk istatistiklerini açıkladı. Buna tarafından, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına tarafından; Türkiye toplam nüfusu 2016 yılı sonu itibariyle 79 milyon 814 bin 871 iken çocuk nüfus 22 milyon 891 bin 140 oldu. Birleşmiş Milletler tanımına tarafından; 0-17 yaş grubunu taşıyan çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun yüzde 45’ini oluştururken 2008 yılında toplam nüfusun yüzde 31,5’ini, 2016 yılında ise toplam nüfusun yüzde 28,7’sini oluşturdu.

Dünya nüfusunun 2016 yılında yüzde 30,3’ünü çocuk nüfus oluşturdu. En yüksek çocuk nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla; yüzde 56 ile Nijer, yüzde 55,3 ile Uganda ve yüzde 54 ile Mali oldu. Türkiye yüzde 28,7 ile 167 ülke aralarında maksimum çocuk nüfus oranına sahip 96’ncı ülke oldu. ADNKS sonuçlarına tarafından; 2016 yılında çocuk nüfusun toplam il nüfusu içindeki oranı illere kadar incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 47 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini yüzde 46,8 ile Şırnak ve yüzde 44,5 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en az olduğu iller ise yüzde 17,6 ile Tunceli, yüzde 18,8 ile Edirne ve yüzde 19,2 ile Kırklareli oldu.

Her iki bebekten biri sezaryen ile doğdu
Sağlık Durumu Bakanlığı verilerine göre; 2002 yılında yüzde 21 olan sezaryen doğum oranı 2014 yılında yüzde 51, 2015 yılında ise yüzde 53 oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1’inci düzeye göre; 2015 yılında sezaryen doğumların en yüksek oranda görüldüğü alan yüzde 64 ile TR6 Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye), minimum oranda görüldüğü alan ise yüzde 33 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu (Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.
Bebeklere konulan en popüler erkek ismi Yusuf, kız ismi Zeynep oldu
ADNKS, 2016 yılı sonuçlarına tarafından; yeni doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri, Yusuf, Eymen ve Ömer, en popüler kız isimleri ise Zeynep, Elif ve Hiranur oldu. Son 17 yılda doğan çocuklara verilen en popüler erkek isimlerinin Yusuf, Mehmet ve Mustafa, en popüler kız isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Merve olduğu görüldü.

Ortaöğretimde okullaşma oranı arttı
Öğretim yılı ve eğitim seviyesine göre net okullaşma oranı, ortaöğretimde bir önceki yıla göre artma gösterdi. Ortaöğretim seviyesinde net okullaşma oranı 2015/’16 öğretim yılında yüzde 79,8 iken 2016/’17 öğretim yılında yüzde 82,5 oldu. Net okullaşma oranı cinsiyet açısından karşılaştırıldığında, cinsiyetler arasında kayda değer bir farklılığın olmadığı görüldü. Ortaöğretim seviyesindeki kız çocuklarının net okullaşma oranının 2016/’17 öğretim yılında en yüksek olduğu il, yüzde 100 ile Rize oldu. Bu ili yüzde 98,2 ile Isparta ve yüzde 97,7 ile Artvin izledi. Net okullaşma oranının en az olduğu il ise yüzde 46,7 ile Muş oldu. Bu ili yüzde 50,9 ile Sancı ve yüzde 53,2 ile Bitlis izledi.

Özel eğitim bölge öğrencilerin oranı yüzde 1,8 oldu
Ulusal eğitim istatistikleri 2016/’17 öğretim yılı sonuçlarına kadar; Türkiye genelinde örgün eğitime aralıksız öğrenci sayısı 17 milyon 319 bin 433 oldu. Bu öğrencilerin yüzde 51,7’sinin erkek, yüzde 48,3’ünün ise kız öğrenci olduğu görüldü. Özel eğitim gerektiren bireylere (işitme, görme, ortopedik ve hafif düzeyde zihinsel engelli) hizmet veren, özel olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı özel öğretim kurumlarında örgün eğitime aralıksız öğrenci sayısı ise 306 bin 205 oldu. Özel eğitim bölge öğrenciler örgün eğitimdeki öğrencilerin yüzde 1,8’ini oluşturdu. Özel örgün eğitime devam eden öğrencilerin yüzde 62,7’si erkek öğrenci iken yüzde 37,3’ü kız öğrenci oldu.

Eğitim hizmetlerinde maksimum sorun eğitim masraflarında görüldü

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına kadar; 2016 yılında eğitim hizmetleriyle ilgili yaşanan maksimum sorun eğitim masrafları konusunda oldu. Devlet okullarında eğitim masraflarında sorun görenlerin oranı yüzde 37,1 iken özel okullarda eğitim masraflarında sorun görenlerin oranı yüzde 58,8 oldu. Devlet okullarında 2016 yılında eğitim hizmetleriyle ilgili yaşanan en düşük sorun yüzde 7,6 ile okula tescil işlemlerinde yaşanırken, özel okullarda yaşanan en düşük sorunun yüzde 4,2 ile okulların ısınma, temizlik vb. koşullarında yaşandığı görüldü.

Devlete Ait kız çocuk evlilikleri azaldı

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2015 yılında yüzde 5,2 iken 2016 yılında bu oran yüzde 4,6’ya düştü. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en yüksek olduğu il, yüzde 15,7 ile Sızı oldu. Bu ili, yüzde 14,9 ile Muş ve yüzde 14,3 ile Kilis izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının asgari olduğu iller ise sırasıyla; yüzde 1,1 ile Tunceli, yüzde 1,3 ile Trabzon ve yüzde 1,5 ile Karabük oldu.

Genç bağımlılık oranı yüzde 34,9 oldu

ADNKS sonuçlarına göre; 15-64 yaş grubundaki her 100 birey için 0-14 ve 65 ve daha yukarı yaş gruplarındaki kişi sayısı olarak tanımlanan toplam yaş bağımlılık oranı 2016 yılında yüzde 47,2 oldu. Alıştırma çağındaki her 100 kişiye düşen 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını açıklayan genç bağımlılık oranı ise 2015 yılında yüzde 35,4 iken 2016 yılında yüzde 34,9’a düştü.
İşgücüne katılma oranı 15-17 yaş grubunda yüzde 20,8 oldu
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2016 yılında 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 20,8, istihdam oranı yüzde 18 ve işsizlik oranı yüzde 13,5 olarak gerçekleşti. Cinsiyete tarafından çocukların işgücüne katılımında ise farklılıklar gözlendi. Erkek çocuklarda işgücüne katılma oranı 2015 yılında yüzde 28,6 iken 2016 yılında yüzde 27,8’e düştü. Kız çocuklarında ise bu oran 2015 yılında yüzde 13 iken 2016 yılında yüzde 13,4’e yükseldi.

Çocuklara bahşedilen en fazla suç oluşturan yüzde 72,6 ile azar oldu

Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına kadar; anne veya babaların çocuklarına verdikleri ceza türleri incelendiğinde, en yaygın ceza türünün yüzde 72,6 ile azarlama olduğu görüldü. Bunu, yüzde 48,7 ile İnternet’in yasaklanması ve yüzde 40,8 ile TV izlenmesine izin verilmemesi cezaları izledi. Anne ve babaların çocuklarına verdikleri en düşük cezanın ise yüzde 8,9 ile odaya kapatma cezasının olduğu görüldü. Bu cezayı, yüzde 14,2 ile harçlığının kesilmesi ve yüzde 14,3 ile arkadaşları ile görüştürülmeme cezaları izledi. Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına tarafından; anne ve babaların çocuklarına verdikleri ceza nedenleri incelendiğinde, maksimum canice nedeninin yüzde 65,9 ile çocuğun eğitimini ihmalkârlık etmesi olduğu görüldü. Bunu sırasıyla, yüzde 46 ile çocuğun İnternette/bilgisayarda çok artı oyun oynaması ve yüzde 33,3 ile kendi bakımını yapmaması ve odasını toplama gibi görevlerini yerine getirmemesi konuları izledi. Anne ve babaların çocuklarına verdikleri en az cezalar ise yüzde 9,2 ile kılık/kıyafet tarzı, yüzde 10 ile ölçüsüz para harcaması ve yüzde 10,5 ile eve geç gelmesi nedenleriyle oldu.

Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına göre; bireylerin çocuk ile ilgili algıları incelendiğinde, Türkiye genelinde bireylerin yüzde 92,3’ünün çocuğun anne ve babasına yaşlılığında bakması gerektiğini düşündükleri görüldü. Çocuğun eşleri birbirine yakınlaştırdığını düşünen bireylerin oranı yüzde 88,1, her ailenin hesaplı durumuna tarafından çocuk yapması gerektiğini düşünen bireylerin oranı ise yüzde 85,3 oldu. Türkiye genelinde bireylerin erkek çocuk ile ilgili algıları incelendiğinde; bireylerin yüzde 44,7’sinin neslin (soyun) devamının sadece erkek çocuk ile sağlanacağını ve yüzde 35,9’unun erkek çocuğun annenin itibarını artıracağını düşündükleri görüldü. Bireylerin erkek çocuk ile ilgili algıları İBBS 1’inci düzeye kadar incelendiğinde; her iki ifadeye de katılımın maksimum olduğu bölgenin yüzde 55 ile TRC Güneydoğu Anadolu (Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) olduğu görüldü.

Kazalarda ölen her iki çocuktan biri 10 yaşın altındaydı
Trafik kaza istatistiklerine göre; 2015 yılında meydana gelen trafik kazalarında 864 çocuk yaşamını yitirirken, 55 bin 198 çocuk yaralandı. Kazalarda ölen çocukların yüzde 44,8’inin 0-9 yaş grubunda, yüzde 21,5’inin 10-14 yaş grubunda ve yüzde 33,7’sinin ise 15-17 yaş grubunda olduğu görüldü.
 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com